Handelsbetingelser

Abonnementsbetingelser
Om medlemskab hos Goods International ApS

Goods International ApS (www.goods.gl) er en medlemsklub. Alle betalinger hos Goods International ApS foregår med betalingskort (Dankort, Visa-kort og MasterCard). Alle betalingsgebyrer afholdes af Goods International ApS og er således indeholdt i de oplyste produktpriser og priser på medlemskab.

Du har adgang til at se dine tidligere betalinger og ordrer, når du logger ind via login-ikonet oppe i højre hjørne og herefter klikker på “Mine Ordrer” på www.goods.gl 

Privatpersoner, som er fyldt 18 år, kan tilkøbe sig et medlemskab hos Goods International ApS

Alle ydelser købes af Goods International ApS, Amaliegade 6, 1256 København. Betalinger gennemføres af Clearhaus A/S med Quickpay som varetager alle kortoplysninger.

Accept af abonnementsbetingelser

Når du accepterer de gældende abonnementsbetingelser hos Goods International Aps (www.goods.gl), accepterer du, at Goods International ApS må trække det oplyste beløb for medlemskab periodevist, indtil du vælger at opsige dit abonnement. Dit medlemskab hos Goods International ApS bliver automatisk fornyet pr. d. 1 i måneden, således du altid har adgang.

Du modtager en kvittering på e-mail ved dit første køb, der indeholder information om dit abonnement.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for. Den eneste undtagelse er de første 24 timer af dit medlemskab, hvor abonnementet af tekniske årsager er låst. Efter de første 24 timer kan du opsige dit abonnement, når det passer dig.

Bemærk, at har du en igangværende ordre, kan medlemskabet ikke opsiges før denne er afsendt. Prøv venligst igen når din ordre er sendt af sted fra vores lager.

For at opsige dit medlemskab skal du logge ind via login-ikonet oppe i højre hjørne og herefter klikke på “Mit Medlemskab”. Du kan også altid kontakte vores kundeservice. Hvis du opsiger dit medlemskab, vil du stadig have adgang til dit medlemskab indtil det ophører. Efter et medlemskab er opsagt, vil der ikke blive trukket yderligere på din konto, medmindre du selv vælger at gen-aktivere dit medlemskab.

Såfremt dit betalingskort snart udløber eller er udløbet, kan du opdatere betalingsoplysninger, kontaktoplysninger m.m. på (www.goods.gl).

Ansvars- og hæftelsesforhold

Din indmeldelse på (www.goods.gl) er bindende fra det øjeblik, hvor du tilmelder dig Goods’ medlemskab. Ønsker man ikke at forsætte medlemsskabet, skal dette aktivt afmeldes på (www.goods.gl) under “Mit Medlemskab”. Du er som medlem på goods.gl forpligtet til at betale for hele din medlemsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, indtil du selv opsiger dit abonnement/medlemskab.

Procedure for abonnementshævning

Du kan altid tilbagekalde din tilladelse til at vi fremover trækker et beløb på din konto. Hvis du ikke har opsagt aftalen, vil vi i stedet sende en faktura. Hvis du opdager en eller flere debiteringer, som du ikke har givet tilladelse til, kan du gøre indsigelse over for din kortudbyder senest 8 uger efter debiteringen (med mindre andet fremgår af din aftale med din kortudbyder).

Fortrydelsesret

Til dit abonnement på (www.goods.gl) er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. I praksis betyder det, at din fortrydelsesret udløber 14 dage efter aftalen blev indgået. Dit abonnement er aktiv fra den dag du tilmelder dig dit medlemskab hos Goods International ApS. Din fortrydelsesret er kun gældende fra den dag, aftalen blev indgået, og ikke ved den løbende abonnementsbetaling.

Såfremt du ønsker at fortryde dit abonnement, skal du inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse herom. Meddelelsen skal gives os via mail eller telefon. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Returfragt

Hvis du ønsker at sende dine varer retur, kan en returlabel downloades ved følgende link
Goods International hæfter ikke for returnering af varer. Dette er op til kunden selv at finansiere.

Behandling af personlige oplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte Goods International ApS. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra Goods, kan du ændre dine personoplysninger ved henvendelse til Goods International ApS kundeservice.

Betalingsmetoder

Goods International ApS accepterer følgende betalingsmidler:

Dankort
Visa/Dankort
Visa Electron
Mastercard

Betaler du med kreditkort, vil du blive bedt om at indtaste kortets kontrolcifre. Du finder de tre kontrolcifre på bagsiden af dit kreditkort, oftest i højre side af kreditkortets bagside. Kontrolcifrene er nødvendige for at betalingen kan gennemføres og for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Der kan også være andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

Betalingsprocedure

Når din vare forlader vores varelager for at blive leveret, vil din betaling blive trukket på den valgte betalingstjeneste.

Levering

Vi sender til hele verden med henholdsvis skibsfragt og flyfragt (standard og ekspres).

Leveringsbetingelser

Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen. Der leveres varer alle ugens hverdage.

Forsendelser fra leverandør udenfor EU

Ved afsender udenfor EU, pålægges disse forsendelser told og eventuelle afgifter. Told og evt. andre afgifter vil blive viderefaktureret til kunden.

Forsendelsens indhold

Forsendelser sendt gennem Goods International må IKKE indeholde følgende:

Indhold, der kan kategoriseres som farligt gods, jf. FN’s modelbestemmelser om transport af farligt gods.
Våben af enhver art, herunder også softguns, paintball o.l.
Kopivarer, forfalskninger eller indhold, som i øvrig krænker tredjemands immaterielle rettigheder
Ulovlige rusmidler
Cigaretter, andre tobaksvarer
Alkohol
Indhold af usædvanlig værdi, herunder, men ikke begrænset til kunstværker, guld, sølv, ædelstene, penge, mv.
Levende dyr
Letfordærvelig varer
Indholder, der kræver særlige foranstaltninger, sikkerhedsforhold eller tilladelser
Pakker, hvis indhold, emballage, udformning m.v. i øvrigt er i strid med lovgivningen
Chokolade kræver særtilladelser af fragte. Ønsker du dette, så kontakt venligst vores kundeservice

Kunden skal skadesløs holde Goods for skade, tab og ansvar, som Goods pådrages som følge af urigtige, uklare eller ufuldstændige oplysninger vedrørende godset, godsets mangelfulde emballering, deklarering, godsets skadevoldende egenskaber, godsets ulovlighed, defekt mangelfuldhed eller uoverensstemmelse med gældende regler eller lovgivning o.l., jfr. §26 i NSAB 2015.

Begrænsning af ansvar

Goods er i sin egenskab af formidler på ingen måde ansvarlig for forsendelsens indhold, herunder hvorvidt indholdet måtte være i strid med lovgivningen. Goods er ikke ansvarlig såfremt forsendelsen, herunder indholdet, måtte kræve særlige foranstaltninger, særlige sikkerhedsforhold, tilladelser, m.v. og disse anvisninger ikke er blevet fulgt. Goods er heller ikke ansvarlig for forsendelsens indhold for så vidt indholdet måtte falde ind under de ovennævnte forhold.

Goods er ikke ansvarlig for, at forsendelsen er pakket og emballeret således, at indholdet er tilstrækkeligt sikret. Goods er ikke forpligtet til at kontrollere emballagen, eller berettiget til at åbne pakken undtagelser gøres: Mistanke af pakkens indhold jf. forsendelsens indhold.

Goods er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser ved leveringen.

Goods refunderer ikke fragtomkostninger for pakker, der returneres, uanset årsagen til returneringen. Såfremt forsendelsen returneres, afholder kunden samtlige omkostninger herved. Uanbringelige forsendelser eller forsendelser, hvor modtagelse nægtes, behandles efter de til enhver tid gældende regler herom, herunder regler vedr. destruering af forsendelsens indhold.

Ved forsendelse af skrøbeligt indhold f.eks. glas og porcelæn, flydende indhold eller elektronisk udstyr, er afsender ansvarlig for at godset er forsvarligt emballeret. Goods er ikke ansvarlig for beskadigelse af indeholdet på grund af mangelfuld eller uforsvarlig emballering.

Goods er ikke ansvarlig for evt. skade forvoldt på andre forsendelser, tredjemands ejendom, som følge af mangelfuld eller uforsvarlig emballering eller indholdets beskaffenhed i øvrigt, og forbeholder sig retten til at gøre krav gældende mod afsenderen om, at denne holder Goods skadesløs for ethvert tab, som opstår som følge heraf.

Goods eventuelle erstatningsansvar for forsendelsen er under alle omstændigheder begrænset til SDR 50.000, dog kan erstatningen ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods i tilfælde ikke overstige SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt af den del af godset, som er bortkommet, forringet eller beskadiget samt for alt andet tab fem gange det aftalte vederlag vedr. opgaven.

Goods er ikke ansvarlig for at undersøge, om en forsendelse er told- eller afgiftspligtig samt om forsendelsen, i henhold til modtagerlandets lovgivning, er tilladt at indføre i modtagerlandet.

Goods Erstatningsansvar

Goods erstatningsansvar, i tilfælde af bortkomst eller forringelse af forsendelsen, beregnes efter forsendelsens fakturaværdi. Erstatning gives ikke for antikvitetsværdi, affektionsværdi eller anden særlig værdi af godset, jfr. § 17 i NSAB 2015.

Endvidere erstattes fragtomkostninger, toldbeløb og andre udlæg i forbindelse med transporten af det, der er gået tabt. Derudover er Goods ikke pligtig til at yde nogen skadeerstatning, hverken fortabt avance, mistet markedsandel eller tab af hvilken som helst anden art, jfr. § 21 i NSAB 2015.

Erstatning for beskadigelse af gods ydes med det beløb, som svarer til værdiforringelsen. Dette beløb fremkommer ved godset værdi, således som det bestemmes, jf. ovenfor, at anvende den procent, hvormed godset er forringet i værdi ved beskadigelsen. Fragtomkostninger, toldbeløb og andre udlæg i forbindelse med transporten af det beskadigede erstattes som ved bortkomst, men derudover ydes ikke nogen skadeerstatning, jfr. § 18 i NSAB 2015.

Erstatningsansvaret kan dog aldrig overstige de ovenstående beløb/SDR.

Goods ifalder ikke erstatningsansvar, hvis bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen skyldes:

Kundens eller afsenders fejl eller forsømmelse
Behandling, lastning, stuvning eller aflæsning af godset, som foretages af kunden, afsender eller nogen, som handler på disses vegne.
Godsets egen let skadelige beskaffenhed, f.eks. brækage, lækage, selvantændelse, forrådnelse, rust, gæring, fordampning eller følsomhed overfor kulde, varme eller fugt, manglende eller mangelfuld emballage, fejlagtig eller ufuldstændig adressering eller mærkning af godset, fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om godset, brug af åbne transportmidler, når dette er sædvanligt eller aftalt, forhold som Goods ikke kunne undgå og hvis følger Goods ikke kunne afværge.
Reklamation og forældelse

Reklamation skal ske indenfor de frister, der er angivet i NSAB 2015, § 27. Reklamationer til Goods skal således afgives uden unødigt ophold.

Ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af pakken, skal kunden reklamere straks ved modtagelse af pakken. Ved forringelse eller beskadigelse af pakken, skal kunden reklamere ikke senere end 7 kalenderdage fra datoen for pakkens levering.

Reklamationer, der vedrører andet end beskadigelse, forringelse eller tab af godset, skal afgives inden 14 dage. Der henvises i øvrigt til § 27 I NSAB 2015, for en nærmere beskrivelse af reklamationsreglerne.

I forbindelse med krav mod Goods, skal sag anlægges inden et år, idet kravet ellers er fortabt.

Forældelsensfristen løber:

a. Ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, da godset blev leveret til modtageren.

b. Ved forsinkelse, bortkomst af en hel sending eller anden skade fra det tidspunkt, hvor forsinkelse, bortkomst eller anden skade tidligst kunne konstateres.

c. I alle andre tilfælde fra det tidspunkt, hvor årsagen til kravet tidligst kunne have været observeret.

Separate leveringer

Består din bestilling af flere varer, forbeholder vi os retten til at foretage separate leveringer. Separate leveringer kan være nødvendige, hvis visse varer er forsinkede eller ikke er på lager på bestillingstidspunktet. Du vil forud for købet blive informeret om, at din bestilling er undergivet separate leveringer.

Bemærk venligst, at du bærer risikoen for varen efter leveringen. Ser emballagen ud til at være skadet, bør du afvise at modtage varen. Ønsker du at klage over eventuelle fejl og mangler skal dette informeres til Goods International ApS.

Følg din bestilling og se historik

Du kan oprette en profil på hjemmesiden, her kan du se dine gennemførte bestillinger.

Personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs venligst vores (abonnementsbetingelser – behandling af personlige oplysninger), som fortæller om hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med bestillingsproceduren.

Klageadgang

Du har adgang til at klage til forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds med varen, du har købt og ikke kan blive enig med vores kundeservice om en fornuftig løsning på tvisten. Klager kan rettes til forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.forbrug.dk.

Følg linket for at indgive en online klage hos forbrugerklagenævnet:
minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@goods.gl

Lovvalg og værneting

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

Tak!